Anders Årsell


Mästare utan mästerprovs avläggande. Enl. Kungl. Maj:ts resolution 1835 12/12, fick han nämligen i anseende till “flere års ådagalagd insigt uti yrket, inom Riket med egne arbetare idka mur- och Byggmästare handtverkena och dervid tillika verkställa stenhuggning i granit”.

Mästare nummer: 131
Inträdesår: 1836