Andreas Gustaf Sällström


F. 1830 31/12 i Stockholm. 1836-40 elev i Normalskolan, Björngårdsgatan 10, 1840-42 Elev vid Konstakad. 1842-44 elev vid Teknologiska Institutet.

Inskrevs 1845 i lära hos E.A. Grandinsson, 1848 utfört godkänt gesällprov, 1852 förenad med Gesällskapet och tjänstgjort därstädes som ungbroder, sjukbesökare och föreståndare. 1845-54 arbetat hos Grandinsson som lärling, gesäll, verkmästare, ritare och bokhållare. 1855-70 anställd hos byggm. J. Andersson som hans närmaste man.
Bland hans arbeten då må nämnas: Konradsbergs hospital, Gymnastiska centralinstitutet, Vetenskapsakademien vid Drottninggatan, samt Stora sällskapets hus vid Arsenalsgatan.

1870 godkännande från Byggnadsnämnden, 1873 burskap som mur- och byggmästare, 1898 Ämbetets styrelseledamot och vice ordförande samt från 1905 dess ordförande.

Sedan 1869 utfört ett 70-tal ny- och ombyggnader, bland andra: Svea artillerikasern, Skand. kreditab. hus vid Storkyrkobrinken, Industribanken vid Munkbron, Allm. barnhuset, Operabyggnaden.

Innehaft många förtroendeuppdrag däribland 1898-1904 stadsfullmäktig, kyrkoråd och kyrkovärd i såväl Finska som Klara församlingar. RWO.

Mästare nummer: 163
Inträdesår: 1878
Född: 1830-12-31
Avliden: 1917-04-26