Carl Eric Westin


Inskr. 1830 22/7, utskr. 1834 23/7 fr. Thun. 1844 23/7 anmälde murmästaren C.E. Westin att K. M:t förklarat honom berättigad att här i staden idka Murmästerihantverket och bad få erlägga stadgade avgifter. Hans begäran avslogs på grund av ej fullgiltiga bevis. Den 7 aug. avlämnade han en styrkt avskrift, som förklarade honom berättigad till burskap och till förening med ämbetet. Ämbetet beslöt att han hos ämbetet fick in- och utskriva lärlingar men ej deltaga i ämbetet angelägenheter. Ämbetet avstod från hans kvartalsavgifter. Utträtt 1847 enl. “Stockholms Byggmästare, 1897”, ej i Protokollet.

Mästare nummer: 138
Inträdesår: 1844