Olof Kihlander


Inskrevs på 5 år hos And. Sundström i Nyköping 1780 21/7. Verkgesäll hos Priems änka 1803 7/7. Ritningarna godkända 1804 12/9. Tempelman besiktigade hans praktiska stycke. Hans ritningar insändes till Kungl. Maj:t under rättegången mot Mark. De voro bilagda som jämförelse med vad som fordrades av Mark. I Riksarkivet äro Kihlanders ritningar uttagna, men kostnadsförslaget finnes där kvar.
Bisittare. Begr.-hjälp 1807 12/12.

Mästare nummer: 113
Inträdesår: 1804