Särtryck av Jan Jörnmark


Att från senare tid insamla och bevara upplevelser och erfaren
heter som icke i annan form kan förväntas bli bevarade åt efter
världen”
, ser MurmestareEmbetet som en av sina viktigaste uppgifter. Ett av verktygen för detta är Årsskriften, som tar upp intressanta skeenden – både dagsaktuella och historiska.

Byggare och fastighetsägare i Sverige har sedan första världskriget med ett kort avbrott åren 1923 till 1942 levt med hyresregleringar, subventioner och andra ingrepp i den fria marknaden. För att belysa hur hyresreglering har påverkat byggande och stadsutveckling både i Sverige och internationellt har docent Jan Jörnmark i tre essäer publicerade 2016, 2017 och 2018 i MurmestareEmbetets årsskrifter givit en mycket initierad och kunnig bild av hur hyresreglering påverkat och fortfarande påverkar både stadsutveckling, byggande och boende i samhället.

För att fullständiga bilden av hyressättningens betydelse har till särtrycket fogats en nyskriven essä om den i debatten oftast bort glömda perioden 1923 till 1942 med fria hyror i Sverige och vad som då hände med bostadsmarknaden. Essäerna innehåller så mycket kunskaper och är av så stort allmänt intresse i synnerhet nu när hyresregleringen åter diskuteras inom ramen för Januariöverenskommelsen att MurmestareEmbetet valt att genom finansiering möjliggöra att Jan Jörnmarks essäer samlats i en särskild utgåva som tillägnas dagens beslutsfattare att läsa och begrunda inför kommande viktiga beslut.