Stadgar


§1 Stiftelsens namn skall vara REINHOLD GUSTAFSSONS STIFTELSE.

§2 Stiftelsens ändamål skall vara att främja och lämna stöd till undervisning och utbildning av byggarbetsledare och byggnadsarbetare. Stiftelsen skall främst stödja utbildning för vård av äldre byggnader och gammalt byggnadshantverk.

§3 Stiftelsen skall förvaltas av Murmestare Embetet i Stockholm enligt de för Embetet gällande reglerna, upptagna i dess skrå.

§4 Minst 10 % av stiftelsens avkastning skall läggas till dess kapital och återstoden disponeras för främjande av dess ändamål. Såsom avkastning skall icke räknas vinst vid omplacering av stiftelsens tillgångar.

§5 Vid förvaltningen av stiftelsens kapital skall målet vara att dess värde bevaras och helst förkovras.

§6 Reinhold Gustafsson skall även sedan han upphört att vara ålderman genom särskild kallelse beredas tillfälle deltaga i sammanträden, där frågor rörande stiftelsen behandlas.

§7 Skulle gällande skatteregler ändras så att stiftelsen icke längre skulle vara befriad från skattskyldighet, åligger det Embetet att föranstalta om sådan åtgärder, att sådan befrielse om möjligt uppnås.

§8 Stiftelsen skall ej stå under tillsyn enligt lag.

Överlämnat till Embetet vid sammankomst den 5 oktober 1993.