Embetet idag


I Embetets stadgar anges att Embetets ändamål är:

  • att vårda arkiv och föremål från skråtiden samt Embetets stamhus, von der Lindeska huset
  • att slå vakt om och sprida kännedom om yrkets historia och traditioner
  • att från senare tider insamla och bevara upplevelser och erfarenheter, som icke i annan form kan väntas bliva sparade åt eftervärlden samt
  • att förvalta Embetet anförtrodda stiftelser: Ahlströmska Stiftelsen och Reinhold Gustafssons Stiftelse

Dessa ändamål uppfylls genom att en god ekonomi för Embetet upprätthålls och att Embetet utgör en plats för utbyte av tankar och åsikter rörande yrket och dess utveckling. Embetet samlas fem gånger om året varav fyra förläggs till stamhuset medan den femte brukar utgöras av en utflykt till ett, ur byggnadshistorisk synpunkt, intressant mål i staden eller dess närhet. Vid sammankomsterna ges rika tillfällen till diskussioner och tankeutbyten ledamöterna emellan, liksom ofta lyssnandet till en inbjuden föredragshållare med kunskaper i något ämne som har anknytning till branschen eller byggnadshistorien. Här ges utrymme för såväl dagsaktuella som historiska ämnen.