DanvikCenterTomten förvärvades 1981 av Folke Ericsson Byggnads AB från Nacka kommun som resultat av en markanvisningstävling avseende detaljplan och utformning av nybyggnad på fastigheten.

Arkitekter Can Arkitektkontor.

Byggnaden uppfördes åren 1984 till 1986 med första inflyttning i september -86.

Stommen utgöres av bärande pelare och balkar av stål med platsgjutna betongbjälklag gjutna med kvarsittande form av plåtkassetter som samtidigt utgör armering.

De ansvariga för projektet; Folke Ericsson Byggnads AB, Lennart Ericsson , Can Arkitektkontor AB , Göran Lundqvist och Jan Angbjär , Arne Hill AB, Owe Svensson och Norrtälje Svets AB, Rolf Nyström tilldelades European Award For Steel Structures 1987.

Den uthyrbara ytan är ca 15000 m2.

Astrea


Efter almstriden 1971 infördes i princip förbud mot rivning av äldre hus i Stockholms innerstad.

Folke Ericsson Byggnads AB hade nekats rivning av det befintliga huset hörnan Rådmansgatan- Upplandgatan som bedömdes oekonomiskt att renovera. Arkitektfirman Malmquist och Skoogh, Sune Malmquist och Hervor von Arndt erhöll efter samtal med Staden 1975 uppdraget att utforma en nybyggnad med en fasadutformning som hade anknytning till äldre byggnadsstil.

Rivnings- och byggnadslov beviljades. Nybyggnaden färdigställdes 1979. Resultatet framgår av bilden och utlöste en ivrig debatt i arkitekturkretsar på temat gammalt och nytt.