Stadgar


Murmestare Skrå

Första artikeln

Om Murmestare Embetet

1. Embetets ändamål är
att vårda arkiv och föremål från skråtiden samt Embetets stamhus, von der Lindeska huset att slå vakt om och sprida kännedom om yrkets historia och traditioner
att från senare tider insamla och bevara uppleveser och erfarenheter, som icke i annan form kan väntas bliva sparade åt eftervärlden
samt att förvalta Embetets anförtrodda stiftelser: Ahlströmska stiftelsen och Reinhold Gustafsson stiftelse (1995) samt Embetets stiftelse för “gesällvandringar”.

2. Embetets ändamål befordras framför allt genom att bröderna skapar och vidmakthåller en god ekonomi för Embetet genom att bröderna samlas för att i frid och endräkt utbyta tankar och åsikter rörande yrket och dess utveckling samt genom att i goda samkväm befordra vänskapsbanden mellan bröderna.

Uti Murmestarnes Embetes hus haver Embetet sin Låda samt sigill, skrå och privilegier som Embetet egentligen angå. (1696)

3. De medel och penningar, som inkomma, må ej onytteligen, på ett eller annat sätt förstöras, utan till Embetets gagn och nytta anläggas. (1696)

4. Skråen äga Ålderman och Bisittare en gång om året för Embetet uppläsa. (1696)

5. För ändring av detta skrå krävs att beslut härom fattas vid två på varandra följande årsstämmor och att besluten iträdes av minst fyra femtedelar av de närvarande samt minst 20 ämbetsbröder.

6. Om antalet ämbetsbröder skulle nedgå till endast fem, skall Embetet upphöra. Sedan all dess skulder är betalda, skall dess återstående tillhörigheter överlämnas till Stockholms Byggmästareförening för att av denna vårdas såsom särskild stiftelse. Avkastningen av stiftelsen skall användas för att främja Embetets ändamål.

7. Om antalet ämbetsbröder skulle nedgå till endast fem, skall Embetet upphöra. Sedan all dess skulder är betalda, skall dess återstående tillhörigheter överlämnas till Stockholms Byggmästareförenin g för att av denna vårdas såsom särskild stiftelse. Avkastningen av stiftelsen skall användas för att främja Embetets ändamål.

 

Murmestare Skrå

Andra artikeln

Huru En må bliva Mästare

1. Ämbetsbrödernas antal bör vara lägst tjugo och högst trettiofem.

2. I Embetet kan den inväljas som inom Stockholm utövar byggnads- verksamhet. I särskilda fall kan i Embetet även inväljas den som inlagt stora förtjänster om byggnadsyrkets utveckling.

3. Envar ämbetsbroder äger att i skrivelse till Åldermannen föreslå lämplig person till inval. Skrivelsen om den föreslagne skall innehålla personliga data jämte uppgifter som belyser hans skicklighet som yrkesman och lämplighet för medlemskap i Embetet. Sedan Åldermannen och bisittarna prövat ansökan, föredrages den för avgörande vid års- eller höststämma. På kallelsen till sådan stämma skall angivas att fråga om inval föreligger. Valet skall ske med slutna sedlar. För att bliva vald fordras att minst fyra femtedelar av de närvarande och att minst 10 ämbetsbröder biträtt förslaget.

4. Den som blivit antagen till ämbetsbroder skall såsom inträdesavgift erlägga 350 kronor. I årsavgift skall varje ämbetsbroder erlägga 150 kronor; dock vare ämbetsbroder befriad från sådan avgift för det år, varunder han vunnit inträde. Från avgift är ämbetsbroder, om han fyllt 75 år, befriad.

Årsstämma äger höja i punkten angivna belopp, när detta påkallas av hänsyn till penningvärdeförsämringen.

5. Ämbetsbroder äger att, efter anmälan hos Åldermannen, vid löpande årets slut utträda ur Embetet. Sådan anmälan skall ske skriftligen, varjämte den utträdandes namnunderskrift skall vara bevittnad.

Oavsett anmälan, upphör ämbetsbroder att tillhöra Embetet, om han under tre på varandra följande år försummat erlägga stadgad årsavgift. Ämbetsbroder, som utträtt eller uteslutits, äger icke rätt att vid sin avgång utfå någon del av Embetets tillgångar. Över ämbetsbröderna föres matrikel, i vilken antecknas varje ämbetsbroders fullständiga namn, år, dag och ort för hans födelse samt år då han blev antagen i Embetet.

6. Ämbetsbroder vare vid inträdet skyldig att till Embetet avlämna sitt fotografi, jämte biografiska anteckningar över sina studier, sin verksamhet, förtroendeuppdrag och utmärkelser.

 

Murmestare Skrå

Tredje artikeln

Om Ålderman och bisittare

1. På det att uti Embetet allt må skickeligen tillgå, ty skall därutinom vara en Ålderman, en andre Ålderman och fem bisittare. (1696) Ålderman och bisittare väljas för en tid av två år.
Val sker vid årsstämman, vartannat år av två och vartannat år av tre bisittare. Åldermannen och andre Åldermannen utses varannan gång.

2. Åldermannen och bisittarna utser bland sig lådföreståndare, stamhusvärd, gärdeman och skrivare.

3. Åldermannen och andre Åldermannen tecknar var för sig Embetets firma: Murmestare Embetet i Stockholm. Åldermannen äger befullmäktiga bisittare att teckna Embetets firma.

4. Åldermännen och bisittarna sammankommer på kallelse av Åldermannen eller, om han är förhindrad, av andre Åldermannen.
För besluts fattande vid sammanträde fordras att minst tre är om beslutet ense. Om vid olika mening lika många är å båda sidor, gäller den mening som Åldermannen biträder.

5. Lådföreståndare åligger att uppbära och kvittera till Embetet inflytande medel, att verkställa beslutade utbetalningar, att på betryggande sätt förvara Embetets säkerhets- och övriga värdehandlingar samt att till årsstämman upprätta förslag till budget för året.

6. Stamhusvärden åligger
att förvalta Embetets stamhus, von der Lindeska huset, att företaga rättshandlingar och utkvittera medel som har samband med förvaltningen, att till lådföreståndaren inbetala influtna medel samt
att till årsstämman i samråd med lådföreståndare utarbeta en årsbudget för stamhuset och en översiktlig beskrivning av väntade intäkter och reparationskostnader för de närmaste fem åren

7. Skrivaren åligger att efter Åldermannens beslut i samråd med gärdemannen förbereda Embetets stämmor, att kalla bröderna till stämmorna, att vid Åldermännens och bisittarnas sammanträden samt vid Embetets stämmor föra protokoll, som skall justeras av Åldermannen, att årligen upprätta berättelse över Embetets verksamhet, att föra inventarieförteckning över Emetets lösa egendom samt dess handlingar och ritningar samt att tillse att sagda egendom och handlingar förvaras under betryggande förhållanden och väl vårdas.

8. Gärdemannen åligger att ordna Embetets stämmor, att beställa och ordna dryckesgille vid dessa, att uppbära brödernas tillskott till gillena samt att tillse, att vid stämmor och gillen hålles en liggare, vari bröderna tecknar sina namn.

9. Alla uppdrag inom Embetet är att anse såsom hedersuppdrag, för vilka några arvoden ej utgår. Vid årsstämma utses två bröder ävensom en ersättare för dem att granska Åldermännens och bisittarnas förvaltning och räkenskaper.

10. Åldermän och bisittare har att till de sålunda utsedda före nästkommande februari månads utgång överlämna berättelse angående Embetets förvaltning jämte dess protokoll och räkenskaper för den tid granskningen avser. Över granskningen skall före årsstämma överlämnas till Embetet ställd berättelse.Vid årsstämma fattas beslut om ansvarsfrihet för Åldermännen och bisittarna. (1988)

 

Murmestare Skrå

Fjärde artikeln

Om Murmestare Embetets sammankomster

1. Embetet samlas till årsstämma i mars och till höststämma i oktober samt eljest till stämma, när Åldermannen så beslutar. (1988)

2. Nu vill Åldermannen hålla stämma, då skola alla bröder kallas. (1487) Kallelse sker minst 14 dagar före stämma genom brev med angivande av de ärenden som skall förekomma.

3. Vid stämma skall lådan vara öppnad.

 

Murmestare Skrå

Femte artikeln

Ordning för hela Embetet

1. Nu hava bröderna kommit till stämman och vilja framföra sina ärenden. Då skola alla bröder sitta på bänken i god ordning, fridsamma under stämman, tysta och spaka, såvida icke någon skall framföra sitt ärende eller blir kallad till svars eller skall vittna åt någon annan broder. (1487)

2. Ingen broder må framföra sin talan, förrän den som är före honom har talat till slut. (1487)

3. Nu kan så hända, att Åldermannen ej komma till stämma, förrän tre ärenden äro behandlade; (då böte…) Och allt det som blivit stadgat och bestämt på stämman, få de icke upphäva eller rygga. (1487)

4. Den som kungör vad som Embetet rådslagsvis inom lyckta dörrar varder avtalat och slutet, eller uppenbarar för någondera av parterna som tvista vem honom var emot eller med, och sådant kan honom fullt övertygas (böte…) och så framgent in till dess att han sig bättrar och sitt pluderi avstår. (1696)

5. Ingen må förrän Åldermannen och bisittarna giva tillstånd, träda ut ur Embetet och sammankomsten utan laga förfall. (1696)

6. Vilken när Embetet tillhopa är och Lådan öppen står dristar sig att göra oljud, slå med ivers mod i bordet, och  bjuda någon trots, han skall, även om han är av Embetet, (böta…) Men Åldermannen står det fritt uti Embetets saker att bjuda och befalla. (1696)

7. Den broder, som ej tillskjuter sin andel till ett allmänt dryckesgille, (bötar två marker vax utan förskoning) (1487) vilken numera är så uttytt, att den som anmält sig till Embetets måltid, men ej infinner sig, han betalar likväl vad måltiden kostar.